Alternate Text

 
 
 
 
 
  Neredeyim : İlimiz

İlimiz

  KASTAMONU HAKKINDA GENEL BİLGİ:

 

 Yüzölçümü

 : 13.108 km²

 Nüfus

 : 368.093

 Köy Sayısı

 : 1064

 İl Trafik No

 : 37

Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Kastamonu, büyük şehirlerin gürültüsünden kaçmak isteyenlerin sığınabilecekleri bir huzur bölgesi, panoramik dağlarıyla, yemyeşil ovalarıyla, zümrüt sahilleriyle, zengin kültürel varlıklarıyla bir çok alternatifler sunan bir tatil beldesidir.

Eski bir yerleşim alanı olduğu bilinen Kastamonu yöresi MÖ.18.yy.da Gas'ların yurdu olmuş, zamanla Hititler, Firigler, Kimmerler, Lidyalı'lar, Pers'ler, Pontuslular, Romalılar ve Bizanslıların yönetimine geçmiştir. Romalıların bu yörede kurduğu Paflagonia isimli eyaletin merkezi olan pompei-polis höyüğü bugünkü Taşköprü ilçesinde bulunmaktadır. Bizans hanedanı komenoslar tarafından yapılan ve Kastamonu şehrinin tarihsel çekirdeğini oluşturan Kastamonu kalesi görkemli görüntüsüyle ziyaretçileri asırlardır selamlamaktadır.

Kastamonu geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerdendir. Kentsel sit kapsamına alınmış olan Kastamonu, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahalleleri ve yapıları ziyaretçilerde nostalji ve hayranlık uyandırır.

Milli mücadele sırasında lojistik destek açısından en güvenilir bölge olan Kastamonu İnebolu limanından Ankara'ya erzak, cephane ve insan akışında büyük yararlılıklar göstermiştir. Kurtuluş savaşında en fazla şehit veren üçüncü il olan Kastamonu 'nun Araç ilçesi ise nüfus bazında en çok şehit veren yurdumuzun tek ilçesi olarak tarihin altın sayfalarında yerini almıştır.

Kastamonu'nun sahip olduğu bu zengin tarihi ve kültürel mirası kadar bir diğer zenginliği de harikulade tabiatıdır. Başta Ilgaz Dağı Milli Parkı dağcılık sporları için mükemmel bir merkezdir. Zengin orman örtüsü, çeşitli yaban hayvanları ile görenlerin unutamayacağı özelliklere sahiptir. Kastamonu'nun 40 km. güneyindeki Ilgaz Dağı kayak merkezi kış aylarında büyük ilgi görmektedir.

Kastamonu'nun bitki örtüsü ve peyzaj açısından çok zengin yaylaları da vardır. Daha ziyade Araç, Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerinde bulunan bu yaylalar yaz aylarında tatillerini şehir dışında geçirmek isteyenler için önemli bir turizm kaynağıdır. Pınarbaşı ilçesinde vahşi doğasıyla Valla Kanyonu ve Türkiye'nin en derin dördüncü mağarası olan Ilgarini, kampçılar ve maceracılar tarafından keşfedilmeyi beklemektedir.

Kastamonu Karadeniz'de kirlenmemiş, betonlaşmamış 176 km. kıyı bandıyla deniz, kum ve güneş arayanlara da hitap etmektedir. Bu yılı bandında çok sayıda doğal kumsal ve bunların ardından yoğun bir orman örtüsü bulunmaktadır. Çatalzeytin'deki Ginolu ile Cide'deki Giderus koyları Karadeniz'in en güzel koylarıdır.

Kastamonu'nun bilinen tarihi, Hitit İmparatorluğu ile başlar. Hititlerden sonra Frigya ve Lidya Krallıklarının egemen olduğu bu topraklar M.Ö. 4.yy'da Perslerin eline geçmiştir. M.Ö.4. yy'da Büyük İskender Anadolu Ile birlikte Kastamonu topraklarını da Makedonya'ya katmıştır. İskender'den sonra yöreyi ele geçiren Pontus Krallığı M.Ö. 1. yy'da Romalılar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Uzun yıllar Roma İmparatorluğu sınırları içinde kalan Kastamonu M.S. 395 yılında İmparatorluğun bölünmesiyle bütün Anadolu gibi Bizans İmparatorluğuna katılmıştır.

Prehistorik çağlardan sonra havalinin (Paflagonya'nın) bilinen Sümerlerin en eski bir kolu olan Gaslar (Gaşka Türkleri)'dır. M.Ö. 2000-1300 yılları arasında hüküm süren Gaslar (Gaşkalar) devamlı olarak Mısırlılar, Suriyeliler ve Kaldelilerle siyasi, ticari ve kültürel münasebetlerde bulunmuşlar, Hititlerle de bazen savaşmış bazen dost olmuşlardır. Gaslar sert karakterli, cengaver kişiler olarak bilinmektedir.

Bugün Kastamonu ve çevresindeki illeri de içine alan ve Romalılar devrinde adına Paflagonya (Paphlagonia) denilen Gasların kurduğu şehirlerden bir tanesi de "Timonion" veya "Tumanna" dır. Bazı yazarlar Kastamonu adının kökeni konusunda; bu kelimenin "Gas" kelimesi Ile "Timoni" veya "Tumanna" kelimesinin (Gas ülkesi anlamında) birleşmesinden meydana geldiği görüşünü ileri sürmüşlerdir ki en akla yakın ihtimal budur. Fonetik yönden de bugünkü Kastamonu ismine yakındır. 

İkinci bir görüşe göre Romalılar devrinde Taşköprü'nün eyalet merkezi olduğu zamanlar Kastamonu küçük bir kasaba olup, Bizans devrinde ve özellikle Kommenler soyu zamanında gelişmeye başlamıştır. Bu soy zamanında buraya bir kale yapılmış ve Kommenlerin kalesi anlamında "Kastra Kommen" denilmiştir. Bu kelimenin zamanla "Kastamonu" şekline dönüştüğünü ileri sürenler olmuşsa da bunu belirleyen herhangi bir belge mevcut değildir.

Kastamonu'nun ilk defa Türklerin eline geçmesi Danişmentliler zamanında Ahmet Gazi'nin Oğlu Gümüş Tekin devrinde 1105 yılında gerçekleşmiştir. Yüzyıla yakın bir zaman Danişment idaresinde kalan şehir ve çevresi 15 yıl süre ile tekrar Bizanslılara geçmiş, 1213 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın emriyle Selçuklu Kumandanı Hüsamettin Çobanbey tarafından zaptedilmiştir.

Moğollar tarafından bölgenin ikinci kez zaptına memur edilen Şemsettin Yaman Candar kumandasındaki ordu 1292 yılında Kastamonu'ya giderek Muzafferettin Yavlak Arslan birliğini bozguna uğratmış kendiside öldürülmüştür. Muzafferettin Yavlak Arslanın oğlu Mahmutbey, babasının intikamını almak için mücadeleye girmiş ve Şemsettin Yaman Candar'ı buradan batıya sürmeyi başarmıştır. Şemsettin Yaman Candar'ın ölümünden sonra Süleyman Paşa tarafından 1309 yılında Kastamonu yeniden zaptedilmiş, toprakları genişletilerek “Candaroğulları Beyliği”ni kurmuş ve Çobanlar hakimiyetine son vermiştir.

İsfendiyarbeyden sonra "İsfendiyaroğulları" adını da alan Kastamonu Beyliği 1460 yılında Osmanlı idaresine girinceye kadar önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuş, bir çok ilim adamı yetiştirmiş, Osmanlılar zamanında da bu özelliğini devam ettirmiştir.

Kastamonu, Fatih Sultan Mehmet'in 1460 yılında Sinop'la birlikte bu şehri alarak Candaroğulları beyliğini ortadan kaldırmasından sonra Osmanlı devletine katılmıştır. Kastamonu Milli Mücadele sırasında lojistik destek açısından en güvenilir bölge olması nedeniyle büyük yarar sağlamıştır. Özellikle Ankara'ya İnebolu-Kastamonu yoluyla yiyecek, giyecek, para, cephane ve silah nakli yapılmıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "23-31 Ağustos 1925" tarihleri arasında Kastamonu'da yaptığı Kıyafet ve Şapka İnkılabı, Cumhuriyet döneminin önemli olayı olarak tarih sayfalarına geçmiştir. Bu süre "Kültür, tarih ve sanat haftası" ismini almıştır.

COĞRAFYA

Kastamonu ili Batı Karadeniz bölgesinde 41° 21' kuzey enlemi ile 33° 46' doğu boylamları arasında yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 775 m.dir. Yüzölçümü 13.108 km²'dir.

Kastamonu İli çoğunlukla engebeli arazilerden oluşmaktadır, ilin kuzeyinde Batı Karadeniz Dağları bulunmaktadır. Karadeniz sahiline paralel olarak İsfendiyar (Küre) Dağları uzanmaktadır. Münferit olarak Yaralıgöz Dağı (1985m.), Göynük Dağı (1770m.), Dikmen Dağı (1471m.), Kurtgirmez  Dağı (1450 m.), Güruh Dağı (1493m.), Ballıdağ (1400 m.),lsırganlı Dağı, Harami Dağı ve Elek Dağı önemli yükseltileri teşkil etmektedir. İlin güneyinde ise Ilgaz Dağı uzanmaktadır. Kuzeyde Gökırmak ve Araç Çayı, güneyde ise Devrez Çayı vadileri ile sınırlanmıştır. En yüksek noktası Çatalılgaz tepesi (2565m.) dır.

Kastamonu ili genel olarak dağlık olduğundan geniş ovaları yoktur. Buna karşılık vadiler etrafında ovacıklar göze çarpmaktadır. En önemlisi Gökırmak Vadisi'dir. Devrez vadisinin il sınırları içinde kalan kısmı Tosya Ovası'nı meydana getirmektedir. Araç Çayı ve Daday Çayı gibi küçük çayların oluşturduğu ovalarda oldukça küçüktür.6 ilçesi sahil kıyısında bulunan Kastamonu'nun Karadeniz'e 176 km. uzunluğunda kıyısı vardır.    

İKLİM:

Kastamonu İli'nde iki ayrı iklim tipi görülmektedir İlin kuzeyinde Karadeniz iklimi egemenken, güneyde İç Anadolu ikliminin etkilerine rastlanmaktadır.  

İlin iklimini biçimlendiren etkenlerin en önemlilerinden biri yeryüzü şekilleridir. Kastamonu İli'nin kuzeyinde kıyıya koşut olarak uzanan Küre Dağları, ilin kıyı kesimleri ile iç kesimler arasında bir engel oluşturmaktadır. Bu nedenle, iç kesimlere doğru Karadeniz ikliminin etkisi giderek azalmakta, yerini İç Anadolu ikliminin sert ve karasal özellikleri almaktadır. Ancak, Küre Dağları'nın güneyinde, yani ilin iç kesimlerinde kalmasına karşın, yükseltisi 1500 m'ye varan plato alanları ve bunların üzerinde yer alan yüksek ve dalgalı alanlar deniz etkilerinden tam anlamıyla uzak değildir. Batıdan gelip Küre Dağları'ndaki geldiklerden içerilere sokulan hava kütleleri, yüksek yerlere fazla yağış bırakabilmektedir. Öte yandan, ilin ikinci yüksek kütlesini oluşturan Ilgaz Dağları'nın da kuzeye bakan yamaçları güneyinden daha nemlidir. Bu nedenle günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu dönemlerde, ortaya çıkan basınç farkları yerel rüzgarlara da neden olmaktadır.

  
 

Bitki Örtüsü

Kastamonu İli, bitki örtüsü bakımından oldukça zengin bir alanda yer almaktadır, ilin, Devrekani dolayları orman örtüsünden yoksundur. Ancak, bu kesimlerde de seyrek ağaç, çalı ve orman kalıntılarına rastlanmaktadır. Eğimin daha yumuşak olduğu bu kesimler kestane rengi toprakların yayılım alanıdır. Kıyıdan iç kesimlere gidildikçe yükselti artar, bu kesimde kayın ve köknar ağaçları yaygınlaşır. Podzolik toprakların yayım alanı olan bu bölgede, alt örtü durumundaki eğreltiotu önemli bir yer tutmakladır. Buradaki kayın,köknar ve çam ormanları, düzgün gelişimli, işletmeye elverişli ve iyi nitelikli ormanlardır.

İnebolu ve Cide'nin güneyindeki sırtlarda egemen olan çam, köknar ve kayın türleri arasında yer yer ıhlamur, kestane, karaağaç, gürgen, mersin, kavak, dişbudak ve ahlat türleri de karışmıştır. Sık ormanlık, sırt şeridi ile Azdavay-Devrekânî arasındaki yükseltilerde çam çeşitleri yaygınlaşmaktadır. Çam örtüsü genellikle seyrektir.

Kıyı kesimindeki ormanlık alanda, iğne yapraklı ağaç türlerinden kızılcam, sarıçam, karaçam, köknar, porsuk, yapraklı türlerden ise kayın, meşe, dişbudak, akçaağaç, kızılağaç, karaağaç, kestane, ıhlamur, şimşir, yabanıl fındık, kavak, gürgen, çınar gibi ağaçlar vardır. Köknar ve kayın, daha çok dağların kuzeye bakan kesimlerindedir. Ilgaz Dağları ile Devrez Çayı Vadisi arasında Tosya ormanları yer almaktadır. burada da karaçam, sarıçam, meşe ve köknar gibi türlere rastlanmaktadır.
 

KASTAMONU

NASIL GİDİLİR?

İstanbul’a 500 km, Ankara’ya 240 km mesafe uzaklıkta bulunan ilimiz Kastamonu, Sinop limanına giden İpek Yolu güzergahlarının kavşak noktasında yer almaktadır.

Karadeniz'e 170 km. lik bir sahil bandı ile açılan ilimizin 6 ilçesi deniz kıyısındadır. İnebolu İlçesi' nde küçük tonajlı gemilerin yük alıp boşaltabilecekleri bir limana sahip olup Cide, Abana, Çatalzeytin ilçelerinde küçük limanlar mevcuttur.

5 Temmuz 2013 tarihinde hizmete açılan Kastamonu Uzunyazı Havalimanı'nda Kastamonu-İstanbul arası seferler devam etmektedir.

Kastamonu-İstanbul Sefer Saatleri

Kalkış

 

Varış

 

 İstanbul-Kastamonu

 : 12.40 -

13.50

 Kastamonu-İstanbul

 : 14.35 - 

15.45

 

TURİZM BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİ

- Ilgaz Mountain Resort Tatil Köyü (*****) 0 366 239 10 40

- Turaş Otel (***) 0 366 212 67 30-31

- Mütevelli Otel (**) 0 366 212 20 19-21

- Rugancı Otel (**) 0 366 214 95 00-01

- Osmanlı Sarayı(Özel Otel)0 366 214 84 08-09

- Toprakçılar Konakları(Özel-Butik- Otel) 0 366 212 18 12-130 

- Le Chalet Otel(Özel-Butik-Otel) 0 366 239 10 04-06

- Ilgaz Dağbaşı Otel 0 366 239 10 10

- Kurşunluhan Hotel 0 366 214 27 37 ( www.kursunluhan.com )

- Sinan Bey Konağı 0 366 212 62 10-212 60 21- www.sinanbeykonagi.com

- Ergün Otel 0 366 212 00 96 - www.kastamonuotel.com

- İksir Resort Town  0 366 616 10 16 - www.iksirresorttown.com
 

YEREL YÖNETİM BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİ

- Selvi Otel 0 366 214 18 31

- İdrisoğlu Otel  366 214 17 57 

- Kayı Otel 0366 212 94 00- www.kayiotel.com 

- Kadıoğlu Konak 0 366 212 12 14 - www.kadioglukonak.com

- Abana Tatil Köyü 0 366 564 12 53-Abana

- Gün Batımı tatil Köyü 0 366 564 21 39-Abana

- Kuzey Yıldızı tatil Köyü 0 366 564 31 39-Abana

- Elik Otel 0 366 362 12 19-Araç

- Canbazoğlu Dinlenme Tesisleri 0 366 575 23 93-Bozkurt

- Cide Belediye Tesisleri 0 366 866 35 13-Cide

- Salcıoğlı Otel 0 366 866 20 52-Cide

- Aklan Otel 0 366 866 12 29-Cide

- Ece Tesisleri 0 366 866 20 05-Cide

- Atlı Turizm Merkezi 0 366 616 10 97-Daday

- Barış Atlı Turizm Merkezi 0 366 621 42 18-Daday - www.dadayatliturizm.com.tr - dadayatliturizm@hotmail.com

- Belediye Tesisleri 0 366 638 21 99-Devrekani

- Özlü Otel 0 366 811 41 98-İnebolu

- Altınöz Otel 0 366 811 45 02-İnebolu

- Huzur Motel 0 366 811 46 52-İnebolu

- İnebolu Motel 0 366 811 31 00-İnebolu

- Yakamoz Tatil Köyü 0 366 811 43 05-İnebolu

- Paşa Konağı Eko Turizm Merkezi 0 366 771 33 75

- Paşa Konağı Ilıca Tesisleri 0 366 771 23 57 

- Balcıoğlu Otel 0 366 417 20 16- Taşköprü

- Batur Otel 0 366 417 11 18-Taşköprü

- Döğücü Otel 0 366 313 44 98-Tosya

KAMU KONAKLAMA TESİSLERİ

- Kastamonu Üniversitesi Cide Uygulama Oteli T:0366 8662559 F:0366 8662584 -- http://abs.kastamonu.edu.tr/www.cide/

- Şerife Bacı Öğretmenevi 0 366 214 64 40- Kastamonu

- Köy Hizmetleri tesisleri 0 366 239 10 55-Ilgaz

- A. Ü. Ilgaz Tesisleri 0 366 239 10 61-Ilgaz

 

LOKANTALAR

- Serender Sofrası 

- Belediye Sofram Tesisleri 0 366 212 13 13

- Tekeli Restorant

- Akçaabat Köfte 0 366 214 97 89

- Deve Hanı Yöresel Mutfağı 0 366 212 68 75 devehani@hotmail.com

- Frenkşah Sultan Sofrası 0 366 212 19 05

- Ulugöl Kebap Salonu 0 366 214 11 96 

- Etli Restaurant 0 366 212 27 07-www.etli.com

- Kadı Dağı Dinlenme Tesisleri 0 366 237 60 72 

- Beyaz Saray Restorant-Abana 0 366 564 28 40

- Sahil Restorant-Abana 0 366 564 11 99

- Elik Otel Restorant-Araç 0 366 362 21 48

- Hacı Veli Restorant-Abana 0 366 564 11 40

- Tepe Restoran Cafe Bar-Bozkurt 0 366 575 27 00

- Rıhtım Restorant-Cide 0 366 866 17 17

- Şahin Tepesi Restorant-Cide 0 366 866 25 23

- Çiftlik 90 Restorant-Çatalzeytin 0 366 516 11 52

- Kazım Genç Restorant-İnebolu 0 366 811 46 88

- Yakamoz Restorant- İnebolu 0 366 811 31 00

- Emin Usta’nın Yeri- Küre 0 366 751 70 19

- Ateşoğlu Kuyu Kebapçısı-Taşköprü 0 366 417 18 17

- Suluca Restorant-Tosya 0 366 314 85 25

- Yazıçam Dinlenme Tesisleri-Tosya 0 366 313 15 64

 

 

 Kaynak:
 Ayrıntılı Bilgi İçin Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sitesini ziyaret edebilirsiniz.
 


 

   
 
Sesli Kİtap
E-Kitap

 

   KASTAMONU
Facebook -  Twitter'da Biz

Mesai Gün ve Saatleri

 
 
 Pazartesi - Cuma:09:00/18:00
 Cumartesi:09:00/17:00

İçerik Görüntülenme Sayısı

Bu sayfa 3299 kez gösterilmiştir.